hxzh vln5 s2up 46ya xl3u nd75 8ai4 i682 6fot vh5j

Tin t?c m?i nh?t

H???ng thu? nghê? thua?t sau kha?u trong ky? nghi? he?
-Trung Qu?c2018/08/15 19:17:08August 16 2018 08:01:30

H???ng thu? nghê? thua?t sau kha?u trong ky? nghi? he?

Nga?y 14/8, ta?i Tr???ng Tiê?u ho?c Triê?u V??ng ?? qua?n Ha?m S?n, tha?nh ph?? Ha?m ?an, ti?nh Ha? B??c, Trung Qu??c, ca?c ho?c sinh ?ang ho?c ta?p kiê?n th??c c? ba?n nghê? thua?t biê?u diê?n san kha?u.

4 c?ng tri?nh Trung Qu??c ????c c?ng nha?n la? Di sa?n c?ng tri?nh t???i tiêu thê? gi??i
-Trung Qu?c2018/08/15 19:15:34August 16 2018 08:01:30

4 c?ng tri?nh Trung Qu??c ????c c?ng nha?n la? Di sa?n c?ng tri?nh t???i tiêu thê? gi??i

c?ng tri?nh ?? Giang Yê?n ?? ti?nh T?? Xuyên, Linh C?? ?? ti?nh Qua?ng Tay, Giang Ti?ch Yê?n ?? ti?nh Chiê?t Giang va? Tr???ng C?? ?? ti?nh H?? B??c, Trung Qu??c ????c c?ng nha?n la? di sa?n c?ng tri?nh t???i tiêu thê? gi??i ???t th?? 5 n?m 2018.

B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: M??t s?? ba?o gi??i n???c ngoa?i b?i nho? ca?c biê?n pha?p ch??ng khu?ng b?? va? ta?n c?ng t??i pha?m cu?a Trung Qu??c ta?i Tan C??ng la?? co? du?ng y? xa?u
-Trung Qu?c2018/08/15 19:14:10August 16 2018 08:01:30

B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: M??t s?? ba?o gi??i n???c ngoa?i b?i nho? ca?c biê?n pha?p ch??ng khu?ng b?? va? ta?n c?ng t??i pha?m cu?a Trung Qu??c ta?i Tan C??ng la?? co? du?ng y? xa?u

?ng Lu?c Kha?ng cho biê?t, hiê?n nay, ti?nh hi?nh xa? h??i Tan C??ng ??n ?i?nh, ?a? pha?t triê?n kinh tê? t??t ?e?p, ca?c dan t??c chung s??ng ha?i ho?a.

Quan ???i Trung Qu??c kiên quyê?t pha?n ???i n??i dung liên quan Trung Qu??c trong "?a?o lua?t U?y quyê?n Qu??c pho?ng n?m ta?i kho?a 2019" cu?a My?
-Trung Qu?c2018/08/15 19:13:37August 16 2018 08:01:30

Quan ???i Trung Qu??c kiên quyê?t pha?n ???i n??i dung liên quan Trung Qu??c trong "?a?o lua?t U?y quyê?n Qu??c pho?ng n?m ta?i kho?a 2019" cu?a My?

M??i ?ay, "D?? lua?t U?y quyê?n Qu??c pho?ng n?m ta?i kho?a 2019" cu?a Qu??c h??i My? ?a? ????c T??ng th??ng My? ??-nan Tr?m ky? va? tr?? tha?nh ?a?o lua?t, trong ?o? bao g??m ca?c ?iê?u khoa?n tiêu c??c ...

Ng???i pha?t ng?n ba?o chi? B?? Th??ng ma?i TQ co? ba?i pha?t biê?u vê? Trung Qu??c kh??i kiê?n ca?c biê?n pha?p pho?ng vê? ?iê?n n?ng l???ng m??t tr??i cu?a My? lên T?? ch??c Th??ng ma?i thê? gi??i
-Trung Qu?c2018/08/15 19:10:03August 16 2018 08:01:30

Ng???i pha?t ng?n ba?o chi? B?? Th??ng ma?i TQ co? ba?i pha?t biê?u vê? Trung Qu??c kh??i kiê?n ca?c biê?n pha?p pho?ng vê? ?iê?n n?ng l???ng m??t tr??i cu?a My? lên T?? ch??c Th??ng ma?i thê? gi??i

Ng???i pha?t ng?n nêu ro?, tr???c ?o?, My? a?p du?ng biê?n pha?p pho?ng vê? toa?n ca?u ???i v??i sa?n pha?m n?ng l???ng m??t tr??i nha?p kha?u, a?p t??i ?a 30% thuê? quan.

Trung Qu??c se? t?ng c???ng h??p ta?c trong 4 li?nh v??c thu?c ?a?y pha?t triê?n s?? nghiê?p xo?a ?o?i gia?m nghe?o gi??a Trung Qu??c va? chau Phi
-Trung Qu?c2018/08/15 19:08:55August 16 2018 08:01:30

Trung Qu??c se? t?ng c???ng h??p ta?c trong 4 li?nh v??c thu?c ?a?y pha?t triê?n s?? nghiê?p xo?a ?o?i gia?m nghe?o gi??a Trung Qu??c va? chau Phi

?ng L?u Vi?nh Phu? ?a? cho biê?t nh? trên ta?i H??i nghi? Xo?a ?o?i gia?m nghe?o va? pha?t triê?n – Diê?n ?a?n H??p ta?c Trung Qu??c-chau Phi".

Các doanh nghiê?p Trung Qu?c t?? chu? m? r?ng các kênh nh?p kh?u ?a d?ng, phan ta?n hi?u qu? ru?i ro gi?m nh?p kh?u ??u t??ng c?a M?
-Trung Qu?c2018/08/15 19:07:50August 16 2018 08:01:30

Các doanh nghiê?p Trung Qu?c t?? chu? m? r?ng các kênh nh?p kh?u ?a d?ng, phan ta?n hi?u qu? ru?i ro gi?m nh?p kh?u ??u t??ng c?a M?

Ng??i ph? trách h??u quan các doanh nghi?p kê? trên co?n cho biê?t, nhi?n vê? lau dài, tài nguyên ??t canh tác ? Nam M? và Bi?n ?en, v.v co?n có ti?m n?ng kha? l?n, l?? h??ng cung c?p ??u t??ng ...

Cau chuyê?n con r??i da thu? trong bo?ng t??i
-Trung Qu?c2018/08/15 19:06:32August 16 2018 08:01:30

Cau chuyê?n con r??i da thu? trong bo?ng t??i

Ngày nay, tác ph?m "do?ng m??t na? ca?c danh nhan Tê? Nam" do ?ng chê? ta?c chi?nh ?a? ???c ?iêu kh??c hoa?n tha?nh t? nh?ng tác ph?m ch?a hoàn thành c?a cha ?ng.

Kh?ng ng??ng nang cao ng??ng c??a ??u t? n??c ngoài, My? mu?n la?m "Ng???i Trong Bao"
-Qu?c t?2018/08/15 19:04:09August 16 2018 08:01:30

Kh?ng ng??ng nang cao ng??ng c??a ??u t? n??c ngoài, My? mu?n la?m "Ng???i Trong Bao"

Trong nh?ng n?m qua, My? có m??t ly do tuy?t ??i ?? thi?t l?p gi?i h?n v??i ??u t? n??c ngoài, ?o? t??c là "b?o v? an ninh qu?c gia".

Ty? gia? cu?a ???ng Ru-pi ??n ??? v??i ???ng USD gia?m xu??ng m??c tha?p ky? lu?c trong phiên giao di?ch
-Qu?c t?2018/08/15 19:02:29August 16 2018 08:01:30

Ty? gia? cu?a ???ng Ru-pi ??n ??? v??i ???ng USD gia?m xu??ng m??c tha?p ky? lu?c trong phiên giao di?ch

Th? ky? c?ng viê?c kinh tê? ??n ??? Subhash Chandra Garg cu?ng nga?y cho biê?t, th??i gian ga?n ?ay ???ng Ru-pi gia?m gia? chu? yê?u do nguyên nhan bên ngoa?i, tr???c m??t kh?ng ca?n pha?i lo nga?i.

Ngoa?i tr???ng My?-Ha?n ?iê?n ?a?m tha?o lua?n vê? va?n ?ê? phi ha?t nhan hoa? trên ba?n ?a?o Triê?u Tiên
-Qu?c t?2018/08/15 19:00:41August 16 2018 08:01:30

Ngoa?i tr???ng My?-Ha?n ?iê?n ?a?m tha?o lua?n vê? va?n ?ê? phi ha?t nhan hoa? trên ba?n ?a?o Triê?u Tiên

Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao My? Nauert ra tuyên b?? cho biê?t, Ngoa?i tr???ng hai n???c cho biê?t My?-Ha?n se? duy tri? ?iê?u ph??i va? trao ???i ma?t thiê?t.

Viên thay thê? Melbourne ????c bi?nh cho?n la? "tha?nh ph?? ?a?ng s??ng nha?t thê? gi??i"
-Qu?c t?2018/08/15 18:58:36August 16 2018 08:01:30

Viên thay thê? Melbourne ????c bi?nh cho?n la? "tha?nh ph?? ?a?ng s??ng nha?t thê? gi??i"

Trong top 10 tha?nh ph?? trong ba?ng xê?p ha?ng na?y, ca?c tha?nh ph?? chau ?u chi? co? Viên va? Copenhagen cu?a ?an Ma?ch, tha?nh ph?? Copenhagen xê?p th?? 9.

Hoa?t ???ng G??p g?? h?u ngh? thanh niên Trung Qu?c-Vi?t Nam l?n th? 18 ?a? diê?n ra t?i Hà N?i, Vi?t Nam
-ASEAN2018/08/15 18:57:41August 16 2018 08:01:30

Hoa?t ???ng G??p g?? h?u ngh? thanh niên Trung Qu?c-Vi?t Nam l?n th? 18 ?a? diê?n ra t?i Hà N?i, Vi?t Nam

Bí th? Ban Bí th? Trung ??ng ?oàn Thanh niên C?ng s?n Trung Qu?c Phó Ch?n Bang ta?i lê? khai ma?c no?i, trao ??i và h?p tác gi?a thanh niên Trung Qu?c và Vi?t Nam là nh?ng y?u t? chi?n l??c ...

H?i ngh? C? ch? tham v?n hàng h?i Trung Qu?c-ASEAN l?n th? 12 diê?n ra t?i Xin-ga-po
-ASEAN2018/08/15 18:56:24August 16 2018 08:01:30

H?i ngh? C? ch? tham v?n hàng h?i Trung Qu?c-ASEAN l?n th? 12 diê?n ra t?i Xin-ga-po

Nga?y 13/8, H?i ngh? C? ch? tham v?n hàng h?i Trung Qu?c-ASEAN l?n th? 12 ?a? diê?n ra t?i Xin-ga-po. Kho?ng 100 ??i di?n ?ê?n t? Trung Qu?c, các n??c ASEAN và T? ch?c Hàng h?i Qu?c t? (IMO) ?? tham d? h??i nghi?.

San bay Xê-bu Phi-li-pin d? ??nh s? d?ng các bi?n báo b?ng ti?ng Trung
-ASEAN2018/08/15 18:55:25August 16 2018 08:01:30

San bay Xê-bu Phi-li-pin d? ??nh s? d?ng các bi?n báo b?ng ti?ng Trung

san bay Xê-bu l?n th? 2 c?a Phi-li-pin có tri?n v?ng s? d?ng các bi?n báo b?ng ti?ng Trung tr??c tháng 10 n?m nay, ?? cung c?p ph?c v? chu ?áo h?n cho du khách Trung Qu?c.

M??t ng???i ?a?n ?ng bi? b??t sau khi la?i xe lao va?o ha?ng ra?o bên ngoa?i toa? nha? Qu??c h??i Anh la?m nhiê?u ng???i bi? th??ng
-Qu?c t?2018/08/15 16:21:00August 16 2018 08:01:30

M??t ng???i ?a?n ?ng bi? b??t sau khi la?i xe lao va?o ha?ng ra?o bên ngoa?i toa? nha? Qu??c h??i Anh la?m nhiê?u ng???i bi? th??ng

Nga?y 14/8, gi?? ?i?a ph??ng, m??t ng???i ?a?n ?ng la?i xe lao va?o ha?ng ra?o an toa?n bên ngoa?i to?a nha? Qu??c h??i Anh, la?m va?i ng???i qua la?i bi? th??ng, ng???i ?a?n ?ng na?y cu?ng bi? b??t.

Ph??ng tiê?n truyê?n th?ng Triê?u Tiên ch??ng th??c cu??c g??p th???ng ?i?nh liên Triê?u se? diê?n ra ta?i Bi?nh Nh???ng va?o tha?ng 9
-Qu?c t?2018/08/15 16:15:52August 16 2018 08:01:30

Ph??ng tiê?n truyê?n th?ng Triê?u Tiên ch??ng th??c cu??c g??p th???ng ?i?nh liên Triê?u se? diê?n ra ta?i Bi?nh Nh???ng va?o tha?ng 9

Nê?u cu??c g??p th???ng ?i?nh ta?i Bi?nh Nh???ng va?o tha?ng 9 diê?n ra ?u?ng th??i ha?n, se? la? cu??c c??p la?n th?? ba gi??a nha? la?nh ?a?o t??i cao Triê?u Tiên Kim Chang Un va? T??ng th??ng Ha?n Qu??c Mun Chê In.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p